A confident young woman with a laptop and coffee, set against a lush park and modern cityscape, embodies professionalism and urban lifestyle.

Documentació oficial

Títol Superior de Disseny

L'àmbit dels Ensenyaments Artístics Superiors està regulat per la Llei Orgànica d'Educació 2/2006, de 3 de maig, que estableix en el seu Art. 57 que el títol superior de Disseny serà equivalent al títol universitari de grau.

El Reial Decret 633/2010, de 14 de maig, regula el títol superior de Disseny en tot l'Estat.

El pla d'estudis del títol superior de Disseny de l'Escola Superior de Disseny i Moda Felicidad Duce – LCI Barcelona, amb codi 08058398, ha estat aprovat per la Resolució ENS/1962/2015, de 24 d'agost, del Departament d'Ensenyament, i publicat en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

Resolució Departament d'Ensenyament en el DOGC

Màster en Ensenyaments Artístics en Creació i Desenvolupament de Projectes Digitals

Homologació en el BOE

Màster en Ensenyaments Artístics en Disseny d'Interiors Experiencial

Homologació en el BOE

Normativa acadèmica

Títol Superior de Disseny

Guia del TFE - Especialitat Moda Guia del TFE - Especialitats Gràfic, Interiors i Producte

Màsters en Ensenyaments Artístics

Guia del TFM