La qualitat és un dels trets diferencials que han convertit LCI Barcelona en una institució educativa sempre pendent de les necessitats canviants dels nostres estudiants. Tots els docents i el personal de suport del campus compartim un seguit de valors associats a l'excel·lència que apliquem diàriament a la nostra tasca.

Seguint aquesta línia, des de LCI Barcelona Escola Superior defensem la qualitat en tot allò que fem. Bona prova en són la nostra Política de Qualitat i el pla d'acció per incrementar la qualitat tant del procés d'ensenyament-aprenentatge —amb la definició d'un pla pedagògic— com de les eines que utilitzem i els processos de revisió i millora permanent de l'Escola.

L'any 2015, l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya) va aprovar el disseny del Sistema de Gestió Interna de la Qualitat (SGIQ) del nostre centre en base al programa AUDIT-EAS. Des de llavors, el SGIQ ha estat implantat progressivament i és revisat de forma periòdica per mantenir-lo actualitzat, tal com estableixen els objectius de qualitat de l'Escola. El SGIQ inclou la definició dels processos d'assegurament intern de la qualitat, que permeten la gestió i millora continua dels programes formatius, del procés d'ensenyament-aprenentatge i de suport als estudiants, de les pràctiques externes, dels programes de mobilitat d'alumnes, del personal acadèmic i dels serveis i recursos materials. El nostre objectiu principal és aconseguir els millors resultats acadèmics, de satisfacció i d'inserció laboral possibles pels estudiants i alumni de LCI Barcelona sense oblidar l'acompanyament en el seu creixement personal.

Aquest SGIQ és imprescindible, ja que l'Escola ofereix un Grau en Ensenyaments Artístics Superiors amb quatre modalitats (veure documentació).

Els Ensenyaments Artístics Superiors a l'Estat espanyol queden enquadrats dins dels ensenyaments universitaris, tal com mostra el següent quadre. Font de la imatge: Ministeri d'Educació.

Un fluxograma que presenta el sistema d'educació superior espanyol, delineant els nivells universitaris i no universitaris incloent els graus de "Tècnic Superior", "Grau", "Màster" i "Doctor".

Així, el nostre Grau en Ensenyaments Artístics Superiors de Disseny és equivalent a un títol de Grau universitari, i tots ells corresponen al nivell 2 del MECES. Per la seva banda, els tres màsters en Ensenyaments Artístics que oferim són equivalents als Màsters universitaris, i tots ells s'inscriuen en el nivell MECES 3. 

El marc legal dels Ensenyaments Artístics Superiors ve donat per la Llei Orgànica d'Educació 2/2006, desenvolupada en el Reial Decret 1614/2009. Aquest darrer ja incorpora tots els elements per assegurar la convergència amb l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES). En conseqüència, a partir de la seva publicació tots els títols oficials s'han hagut d'adaptar a l'EEES.

Els objectius fonamentals de l'EEES són situar l'estudiant al centre del sistema educatiu i harmonitzar els diferents sistemes nacionals per afavorir la mobilitat, tant per estudiar com per incorporar-se al mercat laboral d'altres països. Per aquest motiu es van engegar diferents iniciatives, com la creació del programa d'intercanvi ERASMUS (avui dia ha evolucionat cap a ERASMUS+) i del Suplement Europeu al Títol (SET), l'establiment d'un mecanisme comú per computar la dedicació de l'estudiant a un programa (els crèdits ECTS, European Credit Transfer and Accumulation System), el reconeixement de crèdits i l'establiment d'un marc europeu comú de qualificacions (EQF, European Qualifications Framework). A LCI Barcelona aprofitem al màxim els avantatges d'aquest espai europeu compartit per obrir-nos al màxim nombre possible d'estudiants internacionals i afavorir la mobilitat dels nostres alumnes.

Els Ensenyaments Artístics Superiors a Catalunya depenen del Departament d'Ensenyament de la Generalitat, que va establir el 2012 un conveni amb AQU per tal que aquests estudis quedessin englobats dintre del marc VSMA, de tal manera que els programes són sotmesos als mateixos processos d'assegurament extern de la qualitat (Verificació, Seguiment, Modificació i Acreditació) que els graus i els màsters universitaris. Així, l'any 2013 es va verificar el nostre Títol Superior de Disseny (ara, Grau en Ensenyaments Artístics Superiors de Disseny), i en un acte a la seu d'AQU Catalunya es va fer entrega dels informes finals d'avaluació de tots els títols verificats als directors dels centres, entre ells a la directora de LCI Barcelona Escola Superior.

D'acord amb el marc VSMA, a l'Escola fem anualment el seguiment de tots els nostres títols per identificar les possibles millores i prendre les mesures adequades per mantenir un alt nivell d'excel·lència, que queda recollit en el Pla de Millora. El resultat és un procés de millora continua de les nostres titulacions, un dels objectius de qualitat del centre. Els informes de seguiment dels programes oficials són supervisats per AQU Catalunya, i els indicadors de les titulacions són publicats a la nostra web.

Finalment, manifestem el nostre compromís amb la transparència i amb l'objectiu de treballar incansablement per aconseguir que els nostres estudiants assoleixin els coneixements, les eines i els valors necessaris per tal de convertir-se en professionals competitius en un món global i en ciutadans responsables i compromesos amb la societat.