Bases generals prova específica d'accés al Grau en Disseny (Nou ingrés)

Per accedir als Ensenyaments Artístics Superiors s’han de complir una sèrie de requisits acadèmics en els que s’inclou una prova específica per comprovar que l'aspirant té els coneixements, les habilitats i les capacitats necessàries.

Les proves han de tenir un caràcter diagnòstic, de manera que l'aspirant que no les superi, pugui rebre la informació i orientació. Aquestes proves es desenvolupen amb el que estableixi la resolució corresponent del Departament d’Educació, sent en aquest moment la resolució vigent la EDU/2054/2021 del 29 de juny.

Per conèixer totes les dates importants del procés, posa't en contacte amb el nostre Departament d'Admissions.

Comissió avaluadora

Per garantir un correcte funcionament i vetllant per una aplicació rigorosa de la normativa, LCI Barcelona nomena una Comissió Avaluadora formada per la directora general, la directora acadèmica, la coordinadora dels estudis i dos professors en representació de les diferents àrees de les especialitats que s’imparteixen. Part de les funcions d’aquesta comissió és:

 • Preparar el contingut de la prova, segons les directrius de la normativa vigent que cada any publica el Departament d’Educació de la Generalitat.
 • Concretar el material necessari, la data i els horaris tant de la convocatòria ordinària com de l’extraordinària.
 • Reservar les places necessàries pels repetidors.
 • Definir la logística i funcionament del dia de la prova, així com comprovar la identitat de les persones i confirmar els "no presentats".
 • Revisió de l’acta final i transmetre els resultats al Departament d’Educació.

Criteris d’admissió

Accés directe

Accediran directament als ensenyaments artístics de grau en Disseny sense necessitat de realitzar la prova específica d'accés, els qui estiguin en possessió del Títol de Tècnic Superior d'Arts Plàstiques i Disseny, tal i com indica el Reial Decret 633/2010 del 14 de maig.

Vies d’accés

 1. La via batxillerat o accés a la universitat per majors de 25 anys. Els requisits seran:
  • Tenir el títol de batxiller o acreditar l'accés a la universitat per haver superat les proves d'accés a la universitat per a majors de 25 anys
  • Superar una prova específica d'accés.
 2. La via proves d’accés especials: Les persones majors de divuit anys que no tenen el títol de batxiller poden accedir mitjançant la superació d'una prova concreta regulada i organitzada pel departament competent en matèria educativa que acrediti que la persona aspirant té la maduresa en relació amb els objectius del batxillerat i els coneixements, les habilitats i les aptituds necessaris per a cursar amb aprofitament els ensenyaments corresponents.

Bases de les proves específiques d'accés

La prova te dos parts, la A i la B. Aquestes són comunes a totes les especialitats i cal superar ambdues parts de la prova.

LA PART A de la prova consta només d’un exercici que és un comentari de text.

 • L’objectiu és detectar la comprensió i relació de continguts del text, l'habilitat crítica i d’argumentació i el correcte ús del llenguatge.
 • La durada és d’una hora i quinze minuts.
 • L'avaluació de la part A serà d'Apte o No Apte.
 • Estan exemptes de fer l'exercici de la part A aquelles persones que hagin superat les proves d'accés a la universitat (PAU).

LA PART B de la prova consta de 3 exercicis i cada un computarà un terç de la nota d’aquesta part B.

Exercici 1 - Representació

 • L’objectiu és detectar la interpretació de l'espai i de la seva representació i l'habilitat tècnica de l'aspirant. Podran escollir entre dues opcions:
  • Opció I: representació bidimensional (dibuix).
  • Opció II: representació tridimensional (volum).
 • La durada d'aquest exercici serà 2 hores.

Exercici 2 - Interpretació

 • Consisteix en la reinterpretació d'un disseny que formi part del patrimoni cultural de Catalunya i es pot trobar en els seus museus.
 • El candidat recollirà la seva proposta en tres apartats:
  • Esbossos: Fent un mínim de 3 que expliquin el procés de treball.
  • Justificació escrita: Caldrà argumentar la ideació de la representació formal amb un màxim de 100 paraules.
  • Proposta final: On haurà de constar explícitament els criteris plantejats en la proposta.
 • La durada d'aquest exercici serà 2 hores.

Exercici 3 - Valoració del disseny d'un objecte

 • L’objectiu és evidenciar la capacitat de reflexió davant el disseny d'un objecte i la capacitat per identificar aspectes funcionals, simbòlics i/o comunicatius.
 • Màxim de 100 paraules, que analitzi i comenti les característiques específiques de disseny de l'objecte proposat.
 • La durada serà d’una hora.

Dates importants de les proves específiques d'accés

 • Prova d'accés juny (A): 27 de juny.
 • Prova d'accés juny (B): 27 de juny.
 • Prova d'accés setembre (A): 6 de setembre.
 • Prova d'accés setembre (B): 6 de setembre.